Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 29 2017

eXYZ
1334 c72c
Reposted fromineviitable ineviitable viaPoranny Poranny
eXYZ
1952 e39e
Reposted fromdafil dafil viaPoranny Poranny
eXYZ
eXYZ
Podobno ludzie nie mogą spać kiedy się boją. Ale przychodzi taki moment, kiedy rzeczywistość staje się nie do zniesienia i wtedy właśnie śpi się dużo. Bo jak się śpi to nie trzeba się martwić, nie trzeba się bać, nie trzeba podejmować decyzji.
— śpię dużo
Reposted fromchocoway chocoway viascorpix scorpix

November 27 2017

eXYZ
Brak mi wielu rzeczy, ale najbardziej brak mi samej siebie.
Reposted frompunkahontaz punkahontaz viavstane vstane
eXYZ
3742 c4b9
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viafelicka felicka
eXYZ
eXYZ
po pewnych nocach żaden poranek nie jest już taki sam.
Reposted fromawaken awaken viazabka zabka
eXYZ
8464 1896
eXYZ
Właśnie to lubię w zdjęciach. Są dowodem, że kiedyś, choćby przez chwilę, wszystko układało się po naszej myśli.
— Jodi Picoult
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viascorpix scorpix
6424 df8c 500

- Emilie Hebert “Beauty&Food” 

Reposted fromczarnybez czarnybez viascorpix scorpix
eXYZ
Najgorzej jest nie nadawać się do związku, a jednocześnie mieć w sobie gigantyczne pokłady miłości.
Reposted frompanickiller panickiller viazabka zabka

August 27 2017

eXYZ
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viascorpix scorpix
eXYZ
Popołudnia w sierpniu pachną już jesienią.
— Małgorzata Musierowicz "Ida sierpniowa"
Reposted frominvisibile invisibile viazabka zabka
eXYZ
9842 56b6
Reposted fromzungud zungud viaPoranny Poranny

May 20 2017

2162 5847 500
Reposted fromitzygethealthy itzygethealthy viastonerr stonerr
9825 e17a

“Epic Couch Cake

eXYZ
9781 1213 500
Reposted fromvaka vaka viascorpix scorpix
eXYZ
9423 438b
Reposted fromhagis hagis viaPoranny Poranny
eXYZ
0137 cd72 500
Reposted fromxalchemic xalchemic viastonerr stonerr
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl